สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 103

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 103 สุมาลี บุญยฤทธิ์ อาจารย์สอนวิชาถ่ายภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กล่าวถึงการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอนว่า จะมุ่งสอนให้นักศึกษารู้จักความมีน้ำใจ แบ่งปันซึ่งกันและกัน อุปกรณ์การถ่ายภาพไม่ว่าจะถูกหรือแพงไม่ใช่สิ่งตัดสินเพราะผลงานที่ดีล้วนเกิดจากความตั้งใจ และสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีคือจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
สุมาลี บุญยฤทธิ์
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง  การศึกษา  การถ่ายภาพ  กล้องถ่ายรูป  คุณธรรม  จริยธรรม

 
รายละเอียด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 103 สุมาลี บุญยฤทธิ์ อาจารย์สอนวิชาถ่ายภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กล่าวถึงการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอนว่า จะมุ่งสอนให้นักศึกษารู้จักความมีน้ำใจ แบ่งปันซึ่งกันและกัน อุปกรณ์การถ่ายภาพไม่ว่าจะถูกหรือแพงไม่ใช่สิ่งตัดสินเพราะผลงานที่ดีล้วนเกิดจากความตั้งใจ และสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีคือจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
162
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 11:17:40
ขนาดไฟล์
10.56 MB


จำนวนผู้เข้าชม
648

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1