Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 ณ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำ ห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่โครงการประมาณ 8,500 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าขุนแม่กวง" โดยมีเป้าหมายในการศึกษาและทดสอบหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณต้นน้ำลำธารของภาคเหนือทั้ง ด้านการพัฒนาป่าไม้ และการพัฒนาอาชีพ เพื่อนำออกสาธิตเป็นแบบอย่างให้หน่วยราชการและราษฎรนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การพัฒนาชนบท – ไทย

คำสำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การบริหารจัดการน้ำ   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ป่า  การพัฒนาป่าไม้  การปลูกป่า  การสร้างฝาย  ภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่

 
รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 ณ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำ ห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่โครงการประมาณ 8,500 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าขุนแม่กวง" โดยมีเป้าหมายในการศึกษาและทดสอบหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณต้นน้ำลำธารของภาคเหนือทั้ง ด้านการพัฒนาป่าไม้ และการพัฒนาอาชีพ เพื่อนำออกสาธิตเป็นแบบอย่างให้หน่วยราชการและราษฎรนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
อังกฤษ
เลขทะเบียน
271
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-13 16:24:59
ขนาดไฟล์
70.42 MB


จำนวนผู้เข้าชม
721

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1