Kung Krabaen Bay Royal Development Study Centre

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรี และได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดว่า "ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตร ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล และจังหวัดจันทบุรี" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2524 เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ อาชีพ ของราษฎรที่ยากจนรอบอ่างคุ้งกระเบน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยการพัฒนาอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล เพื่อเพิ่มผลผลิตและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการประมงในอนาคต รวมถึงส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดความสมดุล

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Centre
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การพัฒนาชนบท – ไทย

คำสำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  ป่าชายเลน  การประมง  ธนาคารปูไข่  การเพาะเห็ด  การเลี้ยงผึ้ง  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภาคตะวันออก  จังหวัดจันทบุรี

 
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรี และได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดว่า "ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตร ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล และจังหวัดจันทบุรี" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2524 เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ อาชีพ ของราษฎรที่ยากจนรอบอ่างคุ้งกระเบน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยการพัฒนาอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล เพื่อเพิ่มผลผลิตและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการประมงในอนาคต รวมถึงส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดความสมดุล

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
อังกฤษ
เลขทะเบียน
273
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-13 16:24:16
ขนาดไฟล์
90.62 MB


จำนวนผู้เข้าชม
610

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1