Puparn Royal Development Study Centre

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2525 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช 2527 และเพิ่มศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองงานพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น และนำออกเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาอาชีพ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ การปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรโดยรวม

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
Puparn Royal Development Study Centre
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การพัฒนาชนบท – ไทย

คำสำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การอนุรักษ์ป่า  การพัฒนาป่าไม้  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหม่  การปลูกข้าว  การเพาะเห็ด  การปศุสัตว์  ไก่ดำ  หมูดำ  วัวดำ  การทำประมงน้ำจืด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดสกลนคร

 
รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2525 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช 2527 และเพิ่มศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองงานพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น และนำออกเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาอาชีพ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ การปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรโดยรวม

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
อังกฤษ
เลขทะเบียน
274
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-13 16:22:47
ขนาดไฟล์
76.32 MB


จำนวนผู้เข้าชม
555

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1