Sufficiency Economy

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมตามบริบทต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย The Thailand Sustainable Development Foundation
หมวดหมู่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา

การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  ความยั่งยืน  การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้  คุณธรรม  ความพอประมาณ  การมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกัน

 
รายละเอียด

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมตามบริบทต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
อังกฤษ
เลขทะเบียน
276
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-13 16:21:54
ขนาดไฟล์
80.31 MB


จำนวนผู้เข้าชม
677

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1