Bathroom Design องค์กรแห่งความสุข

ทำความรู้จักกับ Bathroom Design องค์กรแห่งความสุข ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการพัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริง

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียงเป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนได้

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
Bathroom Design องค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน
มูลนิธิมั่นพัฒนา
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ธุรกิจ  องค์กร  บริษัท  Bathroom  Design  I-Spa  ความสุข  ความยั่งยืน  การพึ่งตนเอง  ลูกค้า  Reserch  Development  นวัตกรรม  พนักงาน  สวัสดิการ  สังคม  การบำเพ็ญประโยชน์  CSR

 
รายละเอียด

ทำความรู้จักกับ Bathroom Design องค์กรแห่งความสุข ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการพัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริง

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียงเป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนได้

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
301
ต้นฉบับ
เวลา
02.20
ปรับปรุงล่าสุด
2018-08-07 21:43:13
ขนาดไฟล์
18.89 MB


จำนวนผู้เข้าชม
221

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1