Work Hard Smart พอเพียง

เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตแบบ Work Hard Smart พอเพียง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมมีประสิทธิภาพ

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียงเป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนได้

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
Work Hard Smart พอเพียง
หน่วยงาน
มูลนิธิมั่นพัฒนา
หมวดหมู่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา

คำสำคัญ

การพัฒนาตนเอง  การพัฒนาองค์กร  การวางแผน  การทำงาน  ประสิทธิภาพ  ความสำเร็จ  ความพอประมาณ  ความพอเพียง  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกัน  การประยุกต์ใช้  ความรู้  คุณธรรม

 
รายละเอียด

เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตแบบ Work Hard Smart พอเพียง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมมีประสิทธิภาพ

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียงเป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนได้

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
302
ต้นฉบับ
เวลา
02.36
ปรับปรุงล่าสุด
2018-08-07 21:45:34
ขนาดไฟล์
14.52 MB


จำนวนผู้เข้าชม
264

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1