รู้นอกเล่ม

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

จัดทำโดย โครงการ "ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" มูลนิธิบุคคลพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่พวกเราชาวไทย เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและทั่วโลกว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนแม้แต่องค์การสหประชาติยังยอมรับว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำว่า จอมปราชญ์” หรือ ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่” จึงไม่ใช่คำสมญานามเกินจริงที่จะถวายแด่พระองค์ท่าน โครงการ“ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน”ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยความร่วมมือของมูลนิธิบุคคลพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สำนักงาน กปร.) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และมูลนิธิมั่นพัฒนา

โดยในปี พ.ศ. 2559 โครงการผู้นำแห่งยุคฯ ได้จัดฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรจากชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ จำนวนกว่า 260 คน เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน นำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ปราชญ์ทั้ง 8 ท่าน ในหนังสือเล่มนี้คือตัวแทนปราชญ์ของแผ่นดินอีกนับร้อยนับพันคน ที่มีในหลวง รัชกาลที่ 9 จอมปราชญ์” เป็นแรงบันดาลใจ และมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศนำทางการดำเนินชีวิต ปราชญ์ทั้ง 8 ท่าน คือตัวแทนของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่1 กว่า 260 คน ที่ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามปณิธานความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านกระบวนการ คิด-ทำ-นำ-เปลี่ยน” โดยเริ่มต้นจากตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตามศักยภาพและกำลังของแต่ละคน สิ่งสำคัญที่สุด นี่คืออีก 8 เรื่องราวชีวิตที่ยืนยันว่าการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปสู่ความสุขของตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนได้จริง

โดย ปราชญ์ทั้ง 8 ท่าน ที่ได้ถ่ายทอด 8 เรื่องราวชีวิต ภายในหนังสือ “จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์” ได้แก่

  1. สร้างสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานพอเพียง จากจังหวัดสุพรรณบุรี โดย อาจารย์เกษมชัย แสงสว่าง
  2. เกษตรอินทรีย์ตามรอยเท้าพ่อ จากจังหวัดอุบลราชธานี โดย อาจารย์ปิยะทัศน์ ทัศนิยม
  3. ออกแบบชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ชาญณรงค์ ไชยรัตน์
  4. สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ จากจังหวัดลำปาง โดย อาจารย์จรูญ รักนิยม
  5. เกษตรพอเพียง เกษตรยั่งยืน จากจังหวัดตราด โดย อาจารย์บัณฑิต กูลพฤกษี
  6. คินผืนป่าให้แผ่นดิน ด้วยศาสตร์ของพระราชา จากจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ปราชญ์เทพ เพียมะลัง
  7. บ่มเพาะทางปัญญา สอน "ต้นกล้า" รู้พอเพียง จากจังหวัดหนองคาย โดย อาจารย์เอนก จันทรเสนี
  8. จาก "เกินพอ" สู่ "เพียงพอ" จากจังหวัดชุมพร โดย อาจารย์ราเชนทร์ ยอดยิ่ง

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือ จอมปราชญ์ผู้สร้างปราชญ์ งดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ นำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของหนังสือจอมปราชญ์ผู้สร้างปราชญ์ ไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือเพื่อการโปรโมท ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม "ห้ามจำหน่าย"

สามารถคลิกอ่าน หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์ ได้ ที่นี่

รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”
ปลูกฝังด้วยแนวคิด “คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง”
“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข
“ปรัชญาพอเพียง” สู่ “หลักนิติธรรม” สร้างรากฐาน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน