รู้นอกเล่ม

World Development Report 2018

รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise จากธนาคารโลกประจำปีนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือความอยุติธรรม เพราะจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกติดอยู่ในกับดักความยากจนและไร้โอกาส ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมของสังคมโลก

นาย Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก กล่าวในบทนำในรายงานดังกล่าวว่า การศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวของการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในเชิงระบบที่หยั่งรากลึกของสังคม

โดยได้เสนอแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการเรียนรู้ มากไปกว่าการจัดให้มีการศึกษาภายในโรงเรียนเพียงเท่านั้น โดยเสนอยุทธศาสตร์สำคัญ 3 ประการได้แก่

1) จัดให้มีการประเมินการเรียนรู้เพื่อกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาที่จริงจัง ด้วยการกำหนดมาตรฐานในการประเมินการเรียนรู้ต่าง ๆ
2) การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โดยแท้จริง ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างผู้สอนและผู้เรียนภายในห้องเรียน
3) ประสานการทำงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของทั้งระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการศึกษา หรือการสนับสนุนทางนโยบายทางการเมือง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยให้การเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาเกิดขึ้นได้จริง

ติดตามอ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”
ปลูกฝังด้วยแนวคิด “คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง”
“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข
“ปรัชญาพอเพียง” สู่ “หลักนิติธรรม” สร้างรากฐาน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน