รู้นอกเล่ม

Global Happiness Policy Report 2018

 

 

Global Happiness Policy Report 2018 เป็นรายงานฉบับแรกที่สภาความสุขสากล (Global Happiness Council) จัดทำขึ้นก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานความสุขสากล (World Happiness Report 2018) ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้
 
รายงานฉบับนี้มุ่งที่จะช่วยให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ สามารถเติมช่องว่างของนโยบายเพื่ออำนวยให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาของนักวิจัยกว่า 16 กลุ่มทั่วโลกในสาขาด้านสาธารณสุข การศึกษา และสุขภาวะต่าง ๆ มีการนำเสนอกรณีศึกษา Best Practices และวิธีการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริง รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละประเทศ เป็นการช่วยให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้นำไปปรับมาตรการและนโยบายเพื่อดำเนินการให้ประชาชนมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น
 
ประกอบไปด้วย ข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  • Good Governance
  • Global Hapoiness Policy Synthesis 
  • Mental Illness 
  • Positive Education
  • Work And wellbeing Social wellbeing
  • Happy City in a Smart World 
  • Countres' Experiences with Well Being and Happiness Matrix

ติดตามอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”
ปลูกฝังด้วยแนวคิด “คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง”
“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข
“ปรัชญาพอเพียง” สู่ “หลักนิติธรรม” สร้างรากฐาน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน