รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”

นายสาโรช นักเบศร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด ที่ให้ความสำคัญกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวดที่ 7 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของเด็กและนักศึกษา โดยระบุว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพฤติกรรมเด็กให้เหมาะสม ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะเน้นคุ้มครองเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง แก้ไขเด็กที่มีพฤติกรรมไม่ดี และเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง

โดยเริ่มนำร่องอบรมคุณครูและนักเรียนผ่านหลักสูตร “เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์” เพื่อให้เด็กรู้หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข เคารพสิทธิของผู้อื่น และเคารพกติกา ผ่านกิจกรรมที่ทำ อาทิ "คิดเป็น เห็นต่าง" เพื่อฝึกให้เด็กคิดด้วยเหตุผลไม่เน้นถูกผิด แต่ให้ใช้ความรู้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโจทย์ปัญหาและหาเหตุผลสนับสนุนความเห็นของตน กิจกรรมรู้ทันปัญหาให้กรณีศึกษาที่เป็นปัญหาในความประพฤติของเด็ก แบ่งกลุ่มถกปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา และกิจกรรมคิดสร้างสรรค์ให้แบ่งกลุ่มร่วมกันมองปัญหาของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไข แล้วร่วมกันคิดแผนงานหรือโครงการที่แก้ปัญหาดังกล่าวหรือโครงการป้องกันปัญหา โดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ขณะเดียวกันก็มีวิทยากรเข้าไปให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดของความพอเพียง และหลักนิติธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง เมื่อเด็กมีประสิทธิภาพ สังคมจะปลอดภัย และนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับเป้าหมายต่อไป นายสาโรช ตั้งใจที่จะขยายผลโครงการนี้ไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมความประพฤติเด็กและเยาวชนให้อยู่ในกติกาของสังคมและกฎหมาย สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมมาเป็นเครื่องมือดำเนินชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนต่อไป

รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”
ปลูกฝังด้วยแนวคิด “คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง”
“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข
“ปรัชญาพอเพียง” สู่ “หลักนิติธรรม” สร้างรากฐาน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน