รู้นอกเล่ม

"พอเพียงแบบสากล" การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่แตกต่าง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันภาวะผู้นำที่ยั่งยืน ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทนระดับสูงที่เข้าร่วมอบรม ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกันนี้ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ได้นำเสนอถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำเอา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้ในแผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเอง เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในระดับสากลต่อไป

ติดตามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิมั่นพัฒนา https://goo.gl/Mus7oS และ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ http://www.bangkokbiznews.com/advertorial/detail/434

#เวทีมั่นพัฒนา #โครงการจากมั่นพัฒนา 
#ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน#SufficiencyforSustainability 
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน #ACalltoAction #17SDGs

ติดตามงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ที่
www.tsdf.or.th

รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”
ปลูกฝังด้วยแนวคิด “คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง”
“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข
“ปรัชญาพอเพียง” สู่ “หลักนิติธรรม” สร้างรากฐาน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน