รู้นอกเล่ม

การบริหารความเสี่ยงบนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

[2018-04-10 10:19:28]
ความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในภาคธุรกิจ อันเป็นหนทางที่จะช่วยแปรเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นโอกาส พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขัน ทำให้เกิดตลาดใหม่ๆ ขึ้น สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร รวมทั้งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อถือและไว้วางใจ อันที่จริงเรื่องความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk)...

“ทรัพยากรบุคคล” ทรัพย์สินมีมูลค่าขององค์กร

[2018-04-08 14:34:24]
บุคลากรถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็ง พร้อมปรับตัวท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน บทความนี้นำเสนอประสบการณ์และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล...

แนวทางการดำเนินธุรกิจ SMEs สู่ความยั่งยืน

[2018-04-05 23:27:31]
ประเทศไทยมีการดำเนินกิจการในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศรวมกันถึงร้อยละ 97 ของวิสาหกิจทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจเอกชน แต่ขณะเดียวกัน SMEs ก็มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงภายนอก (external threats)...

ธุรกิจการเกษตรกับความยั่งยืน

[2018-03-26 14:10:16]
Agribusiness จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 158 - 171     ช่วงสองทศวรรษหลังการปฏิวัติเขียวในปี พ.ศ. 2503...

คนดี องค์กรดี วิธีจัดการทรัพยากรบุคคลแบบพอเพียง

[2018-03-23 13:34:19]
Human Resources and Organizational Culture จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 72 – 85 อาจกล่าวได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ สินทรัพย์ที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดของแต่ละองค์กร การจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถ ความรู้ และลักษณะนิสัยที่เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร...

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและภาวะผู้นำเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ

[2018-03-26 14:09:17]
Corporate Governance and Leadership for Sustainability จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 46 - 61 องค์กรธุรกิจที่ปรารถนาจะเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวเร็ว ภาคที่สองของหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE...

Global Happiness Policy Report 2018

[2018-03-07 17:38:21]
    Global Happiness Policy Report 2018 เป็นรายงานฉบับแรกที่สภาความสุขสากล (Global Happiness Council) จัดทำขึ้นก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานความสุขสากล (World Happiness Report 2018) ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้   รายงานฉบับนี้มุ่งที่จะช่วยให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ...

World Development Report 2018

[2018-02-28 12:06:26]
รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise จากธนาคารโลกประจำปีนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือความอยุติธรรม เพราะจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกติดอยู่ในกับดักความยากจนและไร้โอกาส...

THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

[2018-03-23 12:53:48]
ตัวอย่างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน The Business Case for Sustainable Development จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 20 - 29 ภายใต้สภาวะปัจจุบันที่ประชาคมโลกกำลังเรียกร้องหาความยั่งยืน การประกาศเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ...

หนังสือ “SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development”

[2018-02-09 15:19:02]
  ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาติสมาชิก 193 ประเทศ ได้ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Summit) รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 ข้อ...