รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”

[2018-08-24 16:47:14]
นายสาโรช นักเบศร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด ที่ให้ความสำคัญกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวดที่ 7 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของเด็กและนักศึกษา โดยระบุว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพฤติกรรมเด็กให้เหมาะสม ปลอดภัย...

ปลูกฝังด้วยแนวคิด “คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง”

[2018-08-24 16:36:22]
ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2542 ได้มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ในระบบการศึกษาของไทย และต่อมามีการพัฒนาจัดทำเป็นหลักสูตรการศึกษาชาติในปี 2544...

“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข

[2018-08-24 16:46:55]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) ได้ยกพระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับสั่งว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ว่า หากเป้าหมายคือประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม...

“ปรัชญาพอเพียง” สู่ “หลักนิติธรรม” สร้างรากฐาน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

[2018-08-24 16:34:46]
ในงานประชุมเชิงวิชาการ “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ...

ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน

[2018-08-24 16:31:11]
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้คนไทย มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยได้มีการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ได้ในภาวะปกติ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตก็ยังสามารถรับมือกับวิกฤติได้ด้วยความเสียหายที่น้อยที่สุด และฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุดเช่นกัน...

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

[2018-08-24 16:32:09]
ประเทศไทยมักจะได้รับการขนานนามจากนานาประเทศว่าเป็น “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) เนื่องด้วยเพราะมีทรัพยากรอาหารที่สามารถผลิตเองได้ภายในประเทศเป็นจำนวนมากมายมหาศาล  ซื้อหาได้ง่ายได้ตั้งแต่บริเวณข้างทาง ริมถนน ตลาดสด เรื่อยไปจนถึงซุปเปอร์มาเก็ตติดแอร์ที่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เมื่อปี 2558 สัดส่วนของ GDP...

การประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำ

[2018-08-24 16:33:12]
ในอนาคตทรัพยากรสัตว์น้ำทั้งในรูปแบบที่จับได้ตามธรรมชาติและที่ได้จากการเพาะเลี้ยง จะกลายเป็นแหล่งอาหารอันสำคัญอย่างยิ่งของมนุษยชาติ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของโลกที่จะเพิ่มขึ้นถึง 9.6 พันล้านคนในปี 2593 ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสัตว์น้ำรายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก...

การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ

[2018-07-19 09:32:03]
ปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่โลกต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านอาหาร การขาดแคลนน้ำ หรือพลังงานสะอาด เป็นปัญหาใหญ่และหนักหนาเกินกว่าที่ใครหรือองค์กรใด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จะแก้ไขได้โดยลำพัง ...

เรียนรู้ ยอมรับ และปรับตัว ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด

[2018-07-19 09:31:44]
คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจะทำให้ประเทศไทยก้าวไกลเท่าทันสังคมโลกได้โดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และไม่ติดกับดักของ “การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการปรับตัวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ใช่เฉพาะเพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง...

วางแผนเพื่อผลิตสินค้าและบริการสู่ความยั่งยืน

[2018-07-09 16:29:07]
กระบวนการผลิต การกระจายสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคเองก็ล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทำให้ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนมากขึ้น...