รู้นอกเล่ม

การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ

[2018-07-19 09:32:03]
ปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่โลกต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านอาหาร การขาดแคลนน้ำ หรือพลังงานสะอาด เป็นปัญหาใหญ่และหนักหนาเกินกว่าที่ใครหรือองค์กรใด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จะแก้ไขได้โดยลำพัง ...

เรียนรู้ ยอมรับ และปรับตัว ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด

[2018-07-19 09:31:44]
คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจะทำให้ประเทศไทยก้าวไกลเท่าทันสังคมโลกได้โดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และไม่ติดกับดักของ “การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการปรับตัวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ใช่เฉพาะเพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง...

วางแผนเพื่อผลิตสินค้าและบริการสู่ความยั่งยืน

[2018-07-09 16:29:07]
กระบวนการผลิต การกระจายสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคเองก็ล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทำให้ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนมากขึ้น...

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

[2018-06-26 11:51:10]
ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าหรือบริการ นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบมายังแหล่งผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า ไปจนถึงการบริโภคของลูกค้าซึ่งถือเป็นจุดที่สินค้าหรือบริการถูกใช้จนสิ้นสุดมูลค่าลง ห่วงโซ่อุปทานในอดีตนั้นมีรูปแบบที่เรียบง่าย...

Systems Thinking for Social Change

[2018-05-17 11:17:18]
ในสังคมหรือองค์กรทั่วไป บ่อยครั้งที่ความพยายามและความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกลับทำให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจ จนดูเหมือนเป็นความพยายามที่สูญเปล่า นั่นไม่ใช่เพราะปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

[2018-05-17 11:18:15]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ศาสตร์ใหม่หรือเรื่องที่เพิ่งคิดค้นขึ้นใหม่ หากแต่เป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรถือปฏิบัติกันอยู่ก่อนแล้ว แต่อาจไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อนำมาซึ่ง “ความยั่งยืน” แก่องค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่า บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากทั่วโลกถือว่าความยั่งยืนเป็น ”หัวใจ”...

การจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

[2018-04-25 17:28:15]
Resource Management จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 86 – 97 ในขณะที่ทั่วโลกกำลังประสบกับภาวะการขาดแคลนทรัพยากร (resource scarcity) ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยในแต่ละประเทศได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างกันไป สำหรับประเทศไทยนั้น...

การบริหารความเสี่ยงบนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

[2018-04-10 10:19:28]
ความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในภาคธุรกิจ อันเป็นหนทางที่จะช่วยแปรเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นโอกาส พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขัน ทำให้เกิดตลาดใหม่ๆ ขึ้น สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร รวมทั้งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อถือและไว้วางใจ อันที่จริงเรื่องความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk)...

“ทรัพยากรบุคคล” ทรัพย์สินมีมูลค่าขององค์กร

[2018-04-08 14:34:24]
บุคลากรถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็ง พร้อมปรับตัวท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน บทความนี้นำเสนอประสบการณ์และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล...

แนวทางการดำเนินธุรกิจ SMEs สู่ความยั่งยืน

[2018-04-05 23:27:31]
ประเทศไทยมีการดำเนินกิจการในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศรวมกันถึงร้อยละ 97 ของวิสาหกิจทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจเอกชน แต่ขณะเดียวกัน SMEs ก็มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงภายนอก (external threats)...