รู้นอกเล่ม

สิ่งแวดล้อม...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 6 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2015-01-30 14:54:05]
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่างๆ มักเกิดปัญหาสำคัญประการหนึ่งควบคู่กันมาคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ยิ่งการพัฒนารุดหน้าไปเท่าใด ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ประเทศไทยเองก็ประสบกับปัญหาดังกล่าวเช่นกัน...

ป่า...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 5 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2015-01-30 14:56:02]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความสนพระราชหฤทัยและทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นต้นทุนพื้นฐานของวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนโดยตรง จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทรงพบว่าปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้ทวีความรุนแรงจะน่าวิตกและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ...

พลังงานทดแทน...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 4 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2015-01-30 17:24:54]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในเรื่องสถานการณ์ของน้ำมันในโลกซึ่งเป็นทรัพยากรที่นับวันจะค่อยๆ หมดไปและอาจเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนขึ้นได้ในอนาคต จึงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทแทนน้ำมันได้ในอนาคต ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ...

การจัดการแก้มลิงตามพระราชดำริ โดยโครงการ ธ ประสงค์ใด

[2015-06-25 13:39:39]
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดตั้ง "โครงการ ธ ประสงค์ใด" ขึ้นปลายปี 2542 โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้...

เกษตร...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 3 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2014-12-24 14:44:47]
“…การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า...

ดิน...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 2 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2014-12-24 14:16:24]
"ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อความคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และยังเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเคียงคู่กับ "น้ำ” ในการทำเกษตรกรรม เพราะต่อให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ดีเพียงใด แต่ถ้าสภาพดินไม่ดี ปราศจากธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช...

น้ำ...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 1 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2014-12-24 13:40:20]
ศาสตร์ของพระราชาเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักการองค์ความรู้ 6 มิติได้แก่ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสภาพของปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่อง “น้ำ” นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสุด...

ภูมิสังคม…หนึ่งในรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2014-11-10 13:03:51]
"...ในการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศทางสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไป ไปช่วย โดยที่จะคิดให้กับเขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราต้องเข้าไปดูว่า...

ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2014-11-10 12:57:55]
“เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย...

“มั่นพัฒนา” สู่ความสมดุลที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย

[2014-09-15 18:15:00]
เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศของเราในอดีตช่วงที่ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความทันสมัยให้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติไปโดยไม่รู้ตัว เรานำพื้นที่สำหรับปลูกข้าวมาสร้างนิคมอุตสาหกรรม สร้างวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นชินให้เกิดขึ้นกับคนไทย...