รู้นอกเล่ม

ดิน...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 2 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2014-12-24 14:16:24]
"ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อความคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และยังเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเคียงคู่กับ "น้ำ” ในการทำเกษตรกรรม เพราะต่อให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ดีเพียงใด แต่ถ้าสภาพดินไม่ดี ปราศจากธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช...

น้ำ...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 1 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2014-12-24 13:40:20]
ศาสตร์ของพระราชาเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักการองค์ความรู้ 6 มิติได้แก่ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสภาพของปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่อง “น้ำ” นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสุด...

ภูมิสังคม…หนึ่งในรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2014-11-10 13:03:51]
"...ในการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศทางสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไป ไปช่วย โดยที่จะคิดให้กับเขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราต้องเข้าไปดูว่า...

ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2014-11-10 12:57:55]
“เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย...

“มั่นพัฒนา” สู่ความสมดุลที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย

[2014-09-15 18:15:00]
เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศของเราในอดีตช่วงที่ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความทันสมัยให้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติไปโดยไม่รู้ตัว เรานำพื้นที่สำหรับปลูกข้าวมาสร้างนิคมอุตสาหกรรม สร้างวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นชินให้เกิดขึ้นกับคนไทย...

การบริหารจัดการน้ำ.....ใต้ร่มพระบารมี

[2017-11-21 13:17:13]
ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ด้วยการสังเกตจากฝนที่เริ่มตกชุกอย่างต่อเนื่องในช่วงพลบค่ำของทุกวัน สิ่งที่เรายังพบเห็นได้นอกเหนือจากเมล็ดฝนที่เข้ามาสัมผัสกับตัวเรา ก็คือความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสภาวะน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ...

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 สายพระเนตรอันกว้างไกลสู่การแก้วิกฤตจราจรในนครอุตสาหกรรม

[2014-06-10 17:29:00]
จากการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สู่การขยายตัวของสังคมเมืองและการจราจรที่คับคั่ง ในเมื่อมีผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์มากขึ้นทุกวัน ซึ่งสวนทางกับปริมาณของถนนที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงกลายเป็นสมการที่ไม่ลงตัว ผลก็คือ การเกิดวิกฤตจราจรอย่างหนักภายในกรุงเทพมหานคร...

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[2014-06-10 17:28:48]
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ปัญหาน้ำท่วมดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ทุกคนคุ้นชินและรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด้วยเพราะปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่งผลในวงกว้าง ด้วยปัญหาการระบายน้ำและการขยายตัวของสังคมเมืองในกรุงเทพมหานคร  นอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยการขุดลอกคูคลองมิให้ตื้นเขินแล้ว...

ตามรอยเสด็จฯ

[2014-03-20 11:16:55]
วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์ วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 16.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ร้อยคน ร้อยเรื่องราว 100 ปี เอสซีจี

[2015-06-25 13:32:35]
หนังสือทรงคุณค่าที่ร้อยเรียงบุคคล ร้อยเรียงเรื่องราว “การบริหารคน” ที่ทำให้เอสซีจีเป็นตำนานและต้นแบบที่องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอยากเรียนรู้ นับแต่พุทธศักราช 2456 ล่วงถึงปัจจุบัน เอสซีจี เติบโตอย่างมั่นคงเคียงคู่กับสังคมไทยมากว่าหนึ่งศตวรรษ...