รู้นอกเล่ม

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

[2018-06-26 11:51:10]
ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าหรือบริการ นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบมายังแหล่งผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า ไปจนถึงการบริโภคของลูกค้าซึ่งถือเป็นจุดที่สินค้าหรือบริการถูกใช้จนสิ้นสุดมูลค่าลง ห่วงโซ่อุปทานในอดีตนั้นมีรูปแบบที่เรียบง่าย...

Systems Thinking for Social Change

[2018-05-17 11:17:18]
ในสังคมหรือองค์กรทั่วไป บ่อยครั้งที่ความพยายามและความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกลับทำให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจ จนดูเหมือนเป็นความพยายามที่สูญเปล่า นั่นไม่ใช่เพราะปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

[2018-05-17 11:18:15]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ศาสตร์ใหม่หรือเรื่องที่เพิ่งคิดค้นขึ้นใหม่ หากแต่เป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรถือปฏิบัติกันอยู่ก่อนแล้ว แต่อาจไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อนำมาซึ่ง “ความยั่งยืน” แก่องค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่า บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากทั่วโลกถือว่าความยั่งยืนเป็น ”หัวใจ”...

การจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

[2018-04-25 17:28:15]
Resource Management จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 86 – 97 ในขณะที่ทั่วโลกกำลังประสบกับภาวะการขาดแคลนทรัพยากร (resource scarcity) ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยในแต่ละประเทศได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างกันไป สำหรับประเทศไทยนั้น...

การบริหารความเสี่ยงบนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

[2018-04-10 10:19:28]
ความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในภาคธุรกิจ อันเป็นหนทางที่จะช่วยแปรเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นโอกาส พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขัน ทำให้เกิดตลาดใหม่ๆ ขึ้น สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร รวมทั้งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อถือและไว้วางใจ อันที่จริงเรื่องความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk)...

“ทรัพยากรบุคคล” ทรัพย์สินมีมูลค่าขององค์กร

[2018-04-08 14:34:24]
บุคลากรถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็ง พร้อมปรับตัวท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน บทความนี้นำเสนอประสบการณ์และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล...

แนวทางการดำเนินธุรกิจ SMEs สู่ความยั่งยืน

[2018-04-05 23:27:31]
ประเทศไทยมีการดำเนินกิจการในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศรวมกันถึงร้อยละ 97 ของวิสาหกิจทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจเอกชน แต่ขณะเดียวกัน SMEs ก็มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงภายนอก (external threats)...

ธุรกิจการเกษตรกับความยั่งยืน

[2018-03-26 14:10:16]
Agribusiness จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 158 - 171     ช่วงสองทศวรรษหลังการปฏิวัติเขียวในปี พ.ศ. 2503...

คนดี องค์กรดี วิธีจัดการทรัพยากรบุคคลแบบพอเพียง

[2018-03-23 13:34:19]
Human Resources and Organizational Culture จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 72 – 85 อาจกล่าวได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ สินทรัพย์ที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดของแต่ละองค์กร การจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถ ความรู้ และลักษณะนิสัยที่เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร...

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและภาวะผู้นำเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ

[2018-03-26 14:09:17]
Corporate Governance and Leadership for Sustainability จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 46 - 61 องค์กรธุรกิจที่ปรารถนาจะเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวเร็ว ภาคที่สองของหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE...