รู้นอกเล่ม

ธุรกิจการเกษตรกับความยั่งยืน

[2018-03-26 14:10:16]
Agribusiness จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 158 - 171     ช่วงสองทศวรรษหลังการปฏิวัติเขียวในปี พ.ศ. 2503...

คนดี องค์กรดี วิธีจัดการทรัพยากรบุคคลแบบพอเพียง

[2018-03-23 13:34:19]
Human Resources and Organizational Culture จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 72 – 85 อาจกล่าวได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ สินทรัพย์ที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดของแต่ละองค์กร การจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถ ความรู้ และลักษณะนิสัยที่เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร...

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและภาวะผู้นำเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ

[2018-03-26 14:09:17]
Corporate Governance and Leadership for Sustainability จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 46 - 61 องค์กรธุรกิจที่ปรารถนาจะเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวเร็ว ภาคที่สองของหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE...

Global Happiness Policy Report 2018

[2018-03-07 17:38:21]
    Global Happiness Policy Report 2018 เป็นรายงานฉบับแรกที่สภาความสุขสากล (Global Happiness Council) จัดทำขึ้นก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานความสุขสากล (World Happiness Report 2018) ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้   รายงานฉบับนี้มุ่งที่จะช่วยให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ...

World Development Report 2018

[2018-02-28 12:06:26]
รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise จากธนาคารโลกประจำปีนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือความอยุติธรรม เพราะจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกติดอยู่ในกับดักความยากจนและไร้โอกาส...

THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

[2018-03-23 12:53:48]
ตัวอย่างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน The Business Case for Sustainable Development จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 20 - 29 ภายใต้สภาวะปัจจุบันที่ประชาคมโลกกำลังเรียกร้องหาความยั่งยืน การประกาศเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ...

หนังสือ “SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development”

[2018-02-09 15:19:02]
  ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาติสมาชิก 193 ประเทศ ได้ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Summit) รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 ข้อ...

Small is Beautiful...

[2018-02-01 16:35:20]
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตจำนวนมากเพื่อตอบสนองตลาดและการบริโภคที่เกินพอดี รวมไปถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกนำมาใช้จนเกิดความเสื่อมถอยลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ...

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

[2018-01-23 16:12:26]
หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์ จัดทำโดย โครงการ "ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" มูลนิธิบุคคลพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่พวกเราชาวไทย เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและทั่วโลกว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชน องค์กรภาครัฐ...

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

[2018-01-23 10:22:15]
บนหนทางแห่งการพัฒนาภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลก ตามที่องค์การ สหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้มี ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 นั้น อาจกล่าวได้ว่ากระบวนทัศน์ดังกล่าวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับหลัก ‘ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง’...