รู้นอกเล่ม

Global Happiness Policy Report 2018

[2018-03-07 17:38:21]
    Global Happiness Policy Report 2018 เป็นรายงานฉบับแรกที่สภาความสุขสากล (Global Happiness Council) จัดทำขึ้นก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานความสุขสากล (World Happiness Report 2018) ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้   รายงานฉบับนี้มุ่งที่จะช่วยให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ...

World Development Report 2018

[2018-02-28 12:06:26]
รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise จากธนาคารโลกประจำปีนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือความอยุติธรรม เพราะจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกติดอยู่ในกับดักความยากจนและไร้โอกาส...

THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

[2018-03-23 12:53:48]
ตัวอย่างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน The Business Case for Sustainable Development จากหนังสือ THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ใส่ใจความยั่งยืน หน้า 20 - 29 ภายใต้สภาวะปัจจุบันที่ประชาคมโลกกำลังเรียกร้องหาความยั่งยืน การประกาศเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ...

หนังสือ “SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development”

[2018-02-09 15:19:02]
  ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาติสมาชิก 193 ประเทศ ได้ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Summit) รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 ข้อ...

Small is Beautiful...

[2018-02-01 16:35:20]
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตจำนวนมากเพื่อตอบสนองตลาดและการบริโภคที่เกินพอดี รวมไปถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกนำมาใช้จนเกิดความเสื่อมถอยลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ...

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

[2018-01-23 16:12:26]
หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์ จัดทำโดย โครงการ "ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" มูลนิธิบุคคลพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่พวกเราชาวไทย เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและทั่วโลกว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชน องค์กรภาครัฐ...

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

[2018-01-23 10:22:15]
บนหนทางแห่งการพัฒนาภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลก ตามที่องค์การ สหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้มี ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 นั้น อาจกล่าวได้ว่ากระบวนทัศน์ดังกล่าวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับหลัก ‘ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง’...

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

[2018-01-23 14:20:07]
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีพระประสงค์เห็นประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จนก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่มากมายกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ อันนำมาซึ่งประโยชน์ ความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ...

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

[2017-12-13 14:57:14]
ธนาคารโลกเปิดตัวรายงาน Riding the Wave, An East Asian Miracle for the 21st Century ที่นำเสนอความก้าวหน้าเรื่องการขจัดความยากจนและการก้าวเข้าสู่การพัฒนาแบบ “เติบโตอย่างทั่วถึง” (Inclusive Growth) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยธนาคารโลกได้ระบุว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกลุ่มแรกคู่กับประเทศมาเลเซีย เรียกว่า...

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

[2017-11-29 14:01:08]
ชีวิตของคนเรานั้น จำเป็นจะต้องมีการคิดและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาในทุกกิจกรรมที่ทำ แนวความคิดหนึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเชื่อว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลและมักจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีและมีค่าที่สุดให้กับตัวเอง โดยผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำลังเผชิญอยู่...