รู้นอกเล่ม

ธรรมะของเจ้าพ่อหลวง :อัมพิกา รุจิวรารัตน์

[2016-12-22 13:26:22]
หนังสือธรรมะของเจ้าพ่อหลวง เป็นหนังสือประมวลพระราชธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของพสกนิกรของพระองค์ อันประกอบด้วย ทศพิธราชธรรม 10 ประการ จักรวรรดิวัตร 12 ประการ และสังคหวัตถุธรรม 4 ประการ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมพระราชดำรัสอันทรงคุณค่า...

The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality

[2016-12-22 11:11:17]
Angus Deaton ความไม่เท่าเทียม...คุกคุมขังอิสรภาพ แองกัส ดีตัน ศาสตราจารย์รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 ได้ตีแผ่สังคมในยุคปัจจุบัน โลกที่ดีกว่าเดิม ทั้งประชากรที่มีสุขภาพดีขึ้น ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับการยกระดับให้มีโอกาส มีการเรียนรู้ มีอาชีพ มีการแสวงหารายได้ที่มากขึ้น...

ไทยพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินหน้าประเทศไทยและโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-12-22 11:06:14]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ด้วยทรงตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาของโลกในปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและส่งผลกระทบต่อสมดุลของสังคม ทรงเตือนล่วงหน้าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...

๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน :สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกองบัญชาการกองทัพไทย

[2016-11-21 15:37:48]
ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรของพระองค์อย่างมุ่งมั่นและสมดังที่ได้มีพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โครงการในพระราชดำริของพระองค์มากกว่า ๔,๐๐๐...

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

[2016-11-21 15:44:49]
หนังสือหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากที่พระองค์พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยเป็นการเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นลำดับขั้น...

พระมหากษัตรย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

[2016-11-21 15:51:40]
หนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์ :สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

[2016-11-21 15:53:45]
หนังสือ “เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์” เป็นหนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา...

แม่เล่าให้ฟัง :สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

[2017-06-16 03:13:36]
How to submit สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงนิพนธ์ เรื่อง “แม่เล่าให้ฟัง” จากข้อมูลที่ได้จากคำบอกเล่าและอัลบั้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...

The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality - Angus Deaton ความไม่เท่าเทียม...คุกคุมขังอิสรภาพ

[2016-11-08 17:25:30]
แองกัส ดีตัน ศาสตราจารย์รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 ได้ตีแผ่สังคมในยุคปัจจุบัน โลกที่ดีกว่าเดิม ทั้งประชากรที่มีสุขภาพดีขึ้น ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับการยกระดับให้มีโอกาส มีการเรียนรู้ มีอาชีพ มีการแสวงหารายได้ที่มากขึ้น และความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทำให้คนเรามีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวยิ่งขึ้น...

ไทยพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินหน้าประเทศไทยและโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-11-08 17:18:57]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ด้วยทรงตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาของโลกในปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและส่งผลกระทบต่อสมดุลของสังคม ทรงเตือนล่วงหน้าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...