รู้นอกเล่ม

“ทางออก” จากเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2017-05-04 17:25:39]
เมื่อเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solution Network) ได้เปิดตัวรายงาน Youth Solutions Report หรือรายงานทางออกจากเยาวชน ฉบับแรกของเครือข่าย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และตื่นตัวในการเดินหน้าแสวงหาแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของกิจการ...

“มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” รูปแบบแห่งการบริหารเพื่อความยั่งยืน

[2017-04-24 17:08:12]
จากที่เคยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเรื่องของการเกษตรพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ในวันนี้มหาวิทยาลัยมหิดล หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันพัฒนา “มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Business Standard – SEBS)...

A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals (SDGs)

[2017-01-23 13:28:20]
เมื่อ พ.ศ. 2559องค์การสหประชาชาติได้ “เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลก” หรือ A  Call to Action เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสาธารณสุข ปัญหาเรื่องความยากจน การทำอุตสาหกรมอย่างยั่งยืน การผลิตพลังงานสะอาด การจัดระบบนิเวศ เป็นต้น ภายใน พ.ศ....

ตามรอยพ่อ ก-ฮ รวม 308 คำที่คนไทยควรรู้ : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

[2016-12-22 13:38:05]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขพสกนิกรของพระองค์ ตั้งแต่ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานอย่างเรื่องแหล่งน้ำ อันเป็นปัจจัยสำคัญในสังคมเกษตรกรรมอย่างประเทศไทย และแก้ไขปัญหานานัปการทั้งเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิต...

เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

[2016-12-22 13:37:17]
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ภาคส่วนต่างๆ เห็นคุณค่าและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท...

จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

[2016-12-22 13:36:20]
หนังสือจดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ภายในเล่มได้รวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 9 ในรอบ 60 ปีแห่งการขึ้นครองราชย์...

ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

[2016-12-22 13:34:36]
หนังสือด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังไว้โดยละเอียด พร้อมทั้งประมวลเรื่องราวความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วนนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ อันสามารถนำไปใช้ศึกษา เรียนรู้...

ธรรมะของเจ้าพ่อหลวง :อัมพิกา รุจิวรารัตน์

[2016-12-22 13:26:22]
หนังสือธรรมะของเจ้าพ่อหลวง เป็นหนังสือประมวลพระราชธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของพสกนิกรของพระองค์ อันประกอบด้วย ทศพิธราชธรรม 10 ประการ จักรวรรดิวัตร 12 ประการ และสังคหวัตถุธรรม 4 ประการ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมพระราชดำรัสอันทรงคุณค่า...

๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน :สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกองบัญชาการกองทัพไทย

[2016-11-21 15:37:48]
ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรของพระองค์อย่างมุ่งมั่นและสมดังที่ได้มีพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โครงการในพระราชดำริของพระองค์มากกว่า ๔,๐๐๐...

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

[2016-11-21 15:44:49]
หนังสือหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากที่พระองค์พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยเป็นการเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นลำดับขั้น...