รู้นอกเล่ม

พอแล้วดี The Creator จุดเปลี่ยนความคิดของธุรกิจยุคใหม่

[2016-10-10 11:21:12]
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาคเกษตรกรรมนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อคิดค้น ทดลอง หาเทคนิคการประกอบอาชีพและการทำเกษตรกรรมอย่างถูกหลักวิชา จนทรงแน่พระราชหฤทัยว่าประสบผลสำเร็จจริงก่อนที่พระองค์จะพระราชทานทฤษฎีความรู้ให้พสกนิกรและหน่วยงานต่างๆ...

Internet of Things (IoT) เมื่อสิ่งของสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ต

[2016-09-05 17:52:37]
“Internet of Thaings - IoT” เป็นคำที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆ ในยุคสมัยนี้ แต่ว่าคำนี้หมายถึงอะไรกันแน่ บทความนี้เป็นแนวทางง่ายๆ ที่จะทำให้เราเข้าใจคำว่า “Internet of Things” และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออะไรได้บ้าง หัวใจสำคัญของแนวคิดนี้ คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ต...

Concepts and Theories of His Majesty the King on Development

[2016-08-18 10:12:15]
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการเสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศ...

Sustainability Forum พื้นที่ชนบทไทย โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่

[2016-08-18 10:08:22]
สิ่งปลูกสร้างใดๆ ก็แล้วแต่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีฐานที่แข็งแกร่ง มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สามารถทนทานต่อน้ำหนักที่ต้องแบกรับหรือทนต่อแรงสั่นไหวจากธรรมชาติซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้อย่างแม่นยำฉันใด ประเทศไทยเองก็เช่นกัน เพราะฐานหลักของประเทศคือพื้นที่ชนบทไทย...

From Royal Initiatives

[2016-07-29 17:11:12]
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต่างกล่าวขานพระนามพระองค์ว่าทรงเป็น...

“อย่าให้ใครว่าไทย”…รวมพลังเครือข่ายสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

[2016-07-29 17:18:16]
นับจากเดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นมา ถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้วนับจากการเปิดตัว “เครือข่ายอนาคตไทย” ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากการผนึกกำลังกันของ 6 องค์กรหลัก คือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สภาหอการค้าไทย...

Sufficiency Thinking: Thailand’s gift to an unsustainable world

[2016-07-04 17:06:08]
แนวคิดของความพอเพียง : ของขวัญจากประเทศไทยแด่โลกที่ไม่ยั่งยืน "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานของศีลธรรมและวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในแนวทางที่เหมาะสม ทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับชาติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ...

SEP in Business: A G-77 Forum on the Implementation of the Sustainable Development Goals

[2016-07-04 16:54:08]
จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ : ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากระดับภายในประเทศ จากนั้นขยับสู่ระดับภูมิภาค และก้าวไปจนถึงระดับโลกในที่สุด...

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ถอดบทเรียนพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชน

[2016-05-26 10:43:16]
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงเป็นที่มาของการจัดแข่งขันในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา...

สร้างสังคมให้ตื่นรู้ เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน (Sufficiency for Sustainability: S4S)

[2016-05-26 10:38:52]
โดยทั่วไปแล้วธรรมชาติของสังคมมีลักษณะคล้ายคลึงกับธรรมชาติของชีวิตทั่วไปคือเมื่อมีการกำเนิดขึ้นก็ต้องมีการเติบโต มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และการพัฒนาที่ยั่งยืนเท่านั้นจึงจะทำให้สังคมและผู้คนอยู่รอดได้อย่างมั่นคง ซึ่งการอยู่รอดอย่างมั่นคงนั้น หมายถึงสมาชิกของสังคมนั้นๆ...