รู้นอกเล่ม

พระมหากษัตรย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

[2016-11-21 15:51:40]
หนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์ :สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

[2016-11-21 15:53:45]
หนังสือ “เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์” เป็นหนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา...

แม่เล่าให้ฟัง :สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

[2017-06-16 03:13:36]
How to submit สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงนิพนธ์ เรื่อง “แม่เล่าให้ฟัง” จากข้อมูลที่ได้จากคำบอกเล่าและอัลบั้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...

The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality - Angus Deaton ความไม่เท่าเทียม...คุกคุมขังอิสรภาพ

[2018-08-24 17:05:22]
แองกัส ดีตัน ศาสตราจารย์รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 ได้ตีแผ่สังคมในยุคปัจจุบัน โลกที่ดีกว่าเดิม ทั้งประชากรที่มีสุขภาพดีขึ้น ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับการยกระดับให้มีโอกาส มีการเรียนรู้ มีอาชีพ มีการแสวงหารายได้ที่มากขึ้น และความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทำให้คนเรามีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวยิ่งขึ้น...

ไทยพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินหน้าประเทศไทยและโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

[2018-08-24 17:07:11]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ด้วยทรงตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาของโลกในปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและส่งผลกระทบต่อสมดุลของสังคม ทรงเตือนล่วงหน้าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...

ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-10-26 09:42:12]
“…เมื่อ ปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย… …พอเพียงมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอ...

พลังปัญญา...เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

[2016-10-26 09:31:58]
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรมและแบ่งปันสู่สังคม ที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่สมดุล (พอเพียง) จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างปัญญา สร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับตนเองและสังคมโดยมีเครื่องมือการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต...

Royal Development Study Centres

[2016-10-10 11:24:25]
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศเวลาและพระวรกายด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้น...

พอแล้วดี The Creator จุดเปลี่ยนความคิดของธุรกิจยุคใหม่

[2016-10-10 11:21:12]
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาคเกษตรกรรมนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อคิดค้น ทดลอง หาเทคนิคการประกอบอาชีพและการทำเกษตรกรรมอย่างถูกหลักวิชา จนทรงแน่พระราชหฤทัยว่าประสบผลสำเร็จจริงก่อนที่พระองค์จะพระราชทานทฤษฎีความรู้ให้พสกนิกรและหน่วยงานต่างๆ...

Internet of Things (IoT) เมื่อสิ่งของสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ต

[2016-09-05 17:52:37]
“Internet of Thaings - IoT” เป็นคำที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆ ในยุคสมัยนี้ แต่ว่าคำนี้หมายถึงอะไรกันแน่ บทความนี้เป็นแนวทางง่ายๆ ที่จะทำให้เราเข้าใจคำว่า “Internet of Things” และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออะไรได้บ้าง หัวใจสำคัญของแนวคิดนี้ คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ต...