รู้นอกเล่ม

ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-10-26 09:42:12]
“…เมื่อ ปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย… …พอเพียงมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอ...

พลังปัญญา...เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

[2016-10-26 09:31:58]
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรมและแบ่งปันสู่สังคม ที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่สมดุล (พอเพียง) จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างปัญญา สร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับตนเองและสังคมโดยมีเครื่องมือการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต...

Royal Development Study Centres

[2016-10-10 11:24:25]
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศเวลาและพระวรกายด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้น...

พอแล้วดี The Creator จุดเปลี่ยนความคิดของธุรกิจยุคใหม่

[2016-10-10 11:21:12]
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาคเกษตรกรรมนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อคิดค้น ทดลอง หาเทคนิคการประกอบอาชีพและการทำเกษตรกรรมอย่างถูกหลักวิชา จนทรงแน่พระราชหฤทัยว่าประสบผลสำเร็จจริงก่อนที่พระองค์จะพระราชทานทฤษฎีความรู้ให้พสกนิกรและหน่วยงานต่างๆ...

Internet of Things (IoT) เมื่อสิ่งของสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ต

[2016-09-05 17:52:37]
“Internet of Thaings - IoT” เป็นคำที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆ ในยุคสมัยนี้ แต่ว่าคำนี้หมายถึงอะไรกันแน่ บทความนี้เป็นแนวทางง่ายๆ ที่จะทำให้เราเข้าใจคำว่า “Internet of Things” และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออะไรได้บ้าง หัวใจสำคัญของแนวคิดนี้ คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ต...

Concepts and Theories of His Majesty the King on Development

[2016-08-18 10:12:15]
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการเสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศ...

Sustainability Forum พื้นที่ชนบทไทย โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่

[2016-08-18 10:08:22]
สิ่งปลูกสร้างใดๆ ก็แล้วแต่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีฐานที่แข็งแกร่ง มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สามารถทนทานต่อน้ำหนักที่ต้องแบกรับหรือทนต่อแรงสั่นไหวจากธรรมชาติซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้อย่างแม่นยำฉันใด ประเทศไทยเองก็เช่นกัน เพราะฐานหลักของประเทศคือพื้นที่ชนบทไทย...

From Royal Initiatives

[2016-07-29 17:11:12]
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต่างกล่าวขานพระนามพระองค์ว่าทรงเป็น...

“อย่าให้ใครว่าไทย”…รวมพลังเครือข่ายสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

[2016-07-29 17:18:16]
นับจากเดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นมา ถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้วนับจากการเปิดตัว “เครือข่ายอนาคตไทย” ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากการผนึกกำลังกันของ 6 องค์กรหลัก คือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สภาหอการค้าไทย...

Sufficiency Thinking: Thailand’s gift to an unsustainable world

[2016-07-04 17:06:08]
แนวคิดของความพอเพียง : ของขวัญจากประเทศไทยแด่โลกที่ไม่ยั่งยืน "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานของศีลธรรมและวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในแนวทางที่เหมาะสม ทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับชาติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ...