รู้นอกเล่ม

SEP in Business: A G-77 Forum on the Implementation of the Sustainable Development Goals

[2016-07-04 16:54:08]
จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ : ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากระดับภายในประเทศ จากนั้นขยับสู่ระดับภูมิภาค และก้าวไปจนถึงระดับโลกในที่สุด...

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ถอดบทเรียนพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชน

[2016-05-26 10:43:16]
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงเป็นที่มาของการจัดแข่งขันในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา...

สร้างสังคมให้ตื่นรู้ เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน (Sufficiency for Sustainability: S4S)

[2016-05-26 10:38:52]
โดยทั่วไปแล้วธรรมชาติของสังคมมีลักษณะคล้ายคลึงกับธรรมชาติของชีวิตทั่วไปคือเมื่อมีการกำเนิดขึ้นก็ต้องมีการเติบโต มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และการพัฒนาที่ยั่งยืนเท่านั้นจึงจะทำให้สังคมและผู้คนอยู่รอดได้อย่างมั่นคง ซึ่งการอยู่รอดอย่างมั่นคงนั้น หมายถึงสมาชิกของสังคมนั้นๆ...

The Idealist: Nina Munk

[2016-05-26 10:33:12]
“ด้วยว่าความยากจนมีอยู่กับท่านเสมอ” (มัทธิว 26:11) จากถ้อยคำในพระคัมภีร์นี้ เจฟฟรีย์ แซคส์ (Jeffrey Sachs) นักเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติและผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ The End of Poverty กลับไม่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้น สำหรับเขาแล้วความยากจนเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขและเยียวยาได้...

TSDF Sustainability Forum – เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-05-26 10:28:52]
ตลอดระยะเวลาร่วมสามทศวรรษที่ผ่านมาของความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศให้ขยับฐานะจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม แม้จะประสบผลสำเร็จในบางส่วน แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผลพวงจากการพัฒนากลับทำให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคมยิ่งขยายตัวออกไปเรื่อยๆ...

G-77 และบทบาทของไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-03-11 16:40:02]
ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะได้รับการคัดเลือกอย่างเห็นพ้อง ต้องกันของประเทศสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G-77 (Group of Seventy-Seven) หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ เริ่มจาก 77 ประเทศในปี 2507 เพิ่มขึ้นเป็น 134 ประเทศในปัจจุบัน...

Thailand Sustainable Development Sourcebook: คู่มือการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-03-11 16:12:28]
“การเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี ทั้งในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีในปี 2559 และยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติจะมีอายุครบ 70 ปี ในปีเดียวกัน รวมทั้งการวางกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนจะครบวาระแห่งการทำงาน 15 ปีแรก...

21st Century Skills: Rethinking How Students Learn ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

[2015-11-30 17:56:57]
“ในฐานะผู้คลั่งไคล้หนังสือเล่มนี้ ผมยิ่งชื่นใจที่ผู้คนในสังคมไทยจะได้มีหนังสือดีๆ ซึ่งสื่อสาระสำคัญยิ่งของการศึกษายุคใหม่ที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมๆ โดยสิ้นเชิง...นักการศึกษา ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจคุณภาพของการศึกษาทุกคนควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้...

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

[2015-11-30 17:54:03]
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับคนไทย ทั้งประเทศผ่านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ภายหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในเอเชียหรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง...

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง อะไร

[2015-10-29 10:13:20]
ปัจจุบันความสนใจของเศรษฐกิจพอเพียงได้แผ่ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีผู้ที่เข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของคนชนบท เป็นเรื่องเกษตรกรรม หรือสรุปเอาเองว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้จ่ายอย่างประหยัด การไม่เป็นหนี้ การเป็นอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับใคร...