รู้นอกเล่ม

การใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. ประจำปี 2557

[2015-09-24 15:52:03]
เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษแล้วที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalyst for change) ให้กับวงการวิจัยของประเทศไทย ทั้งด้านการพัฒนางานวิจัย นักวิจัย สถาบัน หน่วยงานวิจัย และระบบวิจัย ตลอดจนสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง...

เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลก

[2015-09-24 15:48:24]
ภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบศตวรรษ เริ่มต้นจากวิกฤตการณ์สถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ส่งผลเชื่อมโยงถึงระบบการเงินของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความเสียหายต่อระบบการเงินอย่างรุนแรงได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น...

โครงการศึกษาวิจัยเรื่องน้ำ โดย ดร.รอยล จิตรดอน

[2015-09-28 10:11:21]
ย้อนไปในปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมหาศาล แต่แทบไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาผ่านมาเพียงไม่กี่ปีคือในปี 2557-2558 ประเทศไทยก็ประสบปัญหาเรื่องน้ำอีกระลอก ทว่าครั้งนี้เป็นปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง...

รายงานอนาคตของเรา (Our Common Future)

[2015-08-10 13:20:19]
เมื่อ พ.ศ. 2530 คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development: WCED) องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำรายงานชื่อ Our Common Future หรือที่เรียกกันว่า รายงานบรันดท์แลนด์ (Brundtland Report)* เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และนิยามของคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยระบุว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง...

เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

[2015-08-10 13:16:00]
“...การจัดการน้ำชุมชนนั้น เห็นความสำเร็จในบางชุมชนแล้ว ให้ชุมชนชาวบ้านที่มีความรู้ ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์จัดการ และพัฒนาน้ำในพื้นที่มาช่วยขยายผลไปยังชุมชนอื่น...” พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14...

Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2015-07-13 16:36:31]
การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา...

The Age of Sustainable Development

[2015-07-06 13:03:41]
ยุคสมัยแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน “การพัฒนาที่ยั่งยืน”หรือการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ลดทอนความสามารถในการสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ตามคำจำกัดความโดยสมัชชาโลกด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นความท้าทายของมนุษย์ในยุคสมัยนี้ การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม...

50 ปี โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

[2015-07-01 21:28:32]
5 ทศวรรษแห่ง “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” ในเขตพระราชฐาน จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและศึกษาถึงปัญหาของพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะเห็นประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี มีความสุขตามอัตภาพ...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (9)

[2015-05-06 13:11:01]
โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดน่านถือเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาถึงร้อยละ 45 มาจากแม่น้ำน่าน รวมทั้งยังเป็นป่าต้นน้ำและแหล่งรวมความหลากหลายทางทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (8)

[2015-05-06 15:54:52]
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง “...เรื่องที่ช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการเช่นนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม ...