รู้นอกเล่ม

The Idealist: Nina Munk

[2016-05-26 10:33:12]
“ด้วยว่าความยากจนมีอยู่กับท่านเสมอ” (มัทธิว 26:11) จากถ้อยคำในพระคัมภีร์นี้ เจฟฟรีย์ แซคส์ (Jeffrey Sachs) นักเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติและผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ The End of Poverty กลับไม่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้น สำหรับเขาแล้วความยากจนเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขและเยียวยาได้...

TSDF Sustainability Forum – เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-05-26 10:28:52]
ตลอดระยะเวลาร่วมสามทศวรรษที่ผ่านมาของความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศให้ขยับฐานะจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม แม้จะประสบผลสำเร็จในบางส่วน แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผลพวงจากการพัฒนากลับทำให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคมยิ่งขยายตัวออกไปเรื่อยๆ...

G-77 และบทบาทของไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-03-11 16:40:02]
ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะได้รับการคัดเลือกอย่างเห็นพ้อง ต้องกันของประเทศสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G-77 (Group of Seventy-Seven) หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ เริ่มจาก 77 ประเทศในปี 2507 เพิ่มขึ้นเป็น 134 ประเทศในปัจจุบัน...

Thailand Sustainable Development Sourcebook: คู่มือการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-03-11 16:12:28]
“การเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี ทั้งในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีในปี 2559 และยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติจะมีอายุครบ 70 ปี ในปีเดียวกัน รวมทั้งการวางกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนจะครบวาระแห่งการทำงาน 15 ปีแรก...

21st Century Skills: Rethinking How Students Learn ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

[2015-11-30 17:56:57]
“ในฐานะผู้คลั่งไคล้หนังสือเล่มนี้ ผมยิ่งชื่นใจที่ผู้คนในสังคมไทยจะได้มีหนังสือดีๆ ซึ่งสื่อสาระสำคัญยิ่งของการศึกษายุคใหม่ที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมๆ โดยสิ้นเชิง...นักการศึกษา ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจคุณภาพของการศึกษาทุกคนควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้...

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

[2015-11-30 17:54:03]
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับคนไทย ทั้งประเทศผ่านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ภายหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในเอเชียหรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง...

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง อะไร

[2015-10-29 10:13:20]
ปัจจุบันความสนใจของเศรษฐกิจพอเพียงได้แผ่ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีผู้ที่เข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของคนชนบท เป็นเรื่องเกษตรกรรม หรือสรุปเอาเองว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้จ่ายอย่างประหยัด การไม่เป็นหนี้ การเป็นอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับใคร...

รากแก้วแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2015-10-29 10:09:49]
การศึกษาเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม”เพราะกระบวนการเรียนรู้และการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมอย่างต่อเนื่อง จะช่วยปลูกฝังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะช่วยให้เกิดความยั่งยืน...

ทักษะวัฒนธรรมชาวเล ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งอันดามัน

[2015-10-29 09:58:00]
ก่อนเหตุการณ์สึนามิในปลายปี 2547 ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยแทบจะไม่รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลซึ่งมีกลุ่มย่อยคือมอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ทั้งๆ ที่สามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัยและทำมาหากินในบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทยมานานหลายร้อยปี มีภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา...

การใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. ประจำปี 2557

[2015-09-24 15:52:03]
เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษแล้วที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalyst for change) ให้กับวงการวิจัยของประเทศไทย ทั้งด้านการพัฒนางานวิจัย นักวิจัย สถาบัน หน่วยงานวิจัย และระบบวิจัย ตลอดจนสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง...