รู้นอกเล่ม

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (9)

[2015-05-06 13:11:01]
โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดน่านถือเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาถึงร้อยละ 45 มาจากแม่น้ำน่าน รวมทั้งยังเป็นป่าต้นน้ำและแหล่งรวมความหลากหลายทางทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (8)

[2015-05-06 15:54:52]
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง “...เรื่องที่ช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการเช่นนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม ...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (7)

[2015-07-01 21:25:11]
ชุมชนเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง  จ.บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านลิ่มทอง มีสภาพพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ จนมีคำกล่าวติดปากว่า “บุรีรัมย์ตำน้ำกิน” เพราะน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร อ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ก็ไม่อาจกั้นน้ำจาก “ลำมาศ”...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (6)

[2015-04-27 16:14:09]
ชุมชนบ้านดอกบัว : ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นโชคดีของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์นักพัฒนาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่สอนให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (5)

[2015-04-27 17:36:27]
โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ” กระทรวงมหาดไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม  2517 ความตอนหนึ่งว่า “…การพัฒนาประเทศต้องทำตามลำดับ ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (4)

[2015-04-28 08:28:31]
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา “…เมืองไทยนี้ต้องพึ่งเกษตรกรเป็นหลัก เพราะว่าเกษตรกรเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและต้องยึดอาชีพนี้มา และไม่ใช่เพราะเหตุนั้นเท่านั้นเอง แต่ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดจะอยู่ได้ก็เพราะว่ามีการกสิกรรม การประกอบอาชีพในด้านผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งในด้านที่จะเป็นการปลูกข้าว...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (3)

[2015-04-27 15:36:16]
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ย้อนเวลากลับไปเมื่อราวปี 2507 ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาในช่วงฤดูหนาวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปจังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือ...

สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

[2015-06-25 13:30:21]
จากโครงการพระราชดำริแห่งพระกรุณา ร้อยเรียงสู่หนังสือที่ควรค่าแก่การอ่าน ย้อนไปเมื่อราวต้นเดือนตุลาคมปี 2549 น้ำป่าจากเขาสูงได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทั่วบริเวณหมู่บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  บ้านเรือนของชาวบ้านพังเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตรกรรมและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (2)

[2015-03-11 14:30:28]
โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จากชาวกะเหรี่ยงที่ย้ายถิ่นฐานหนีภัยสงครามจากประเทศพม่าเดินทางเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2  ในพื้นที่หมู่บ้านอีมาดอีทราย หมู่บ้านใหม่คลองอังวะ หมู่บ้านใต้ และหมู่บ้านคลองเสลา...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (1)

[2015-03-11 14:28:50]
โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี ตลอดระยะเวลานับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์มาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2489-2558) รวมเป็นระยะเวลา 69...