หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เศรษฐกิจพอเพียง" มีทั้งหมด 126 เล่ม

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทดลองใช้สำหรับช่วงชั้นที่ 1 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ให้สามารถเข้าใจระบบและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทดลองใช้สำหรับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับระดับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้สามารถเข้าใจระบบและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

รวมปาฐกถาและบทสัมภาษณ์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี ได้แก่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.อำพน กิตติอำพน

ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นำเสนอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการจัดการปัญหาทรัพยากรดิน การรณรงค์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก การบริหารจัดการนํ้า ทั้งนํ้าท่วม นํ้าแล้ง นํ้าเสีย การลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่า การแสวงหาทางเลือกด้วยพลังงานทดแทน ซึ่งล้วนแต่เป็นพระราชดำริที่พระราชทานวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชน รวมไปถึงประเทศชาติ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมของโลกอย่างอเนกอนันต์

การเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ปรับจากการบรรยาย เรื่องการเผยแพร่ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ณ กระทรวงการต่างประเทศ