หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" มีทั้งหมด 22 เล่ม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวถึงความเป็นมาของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งภายในประเทศและในเวทีการประชุมสหประชาชาติ และพัฒนาการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกระดับให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

อนาคตที่เราต้องการ (the Future We Want) คำแปลเอกสารผลลัพธ์การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

อนาคตที่เราต้องการ หรือ the Future We Want เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือการประชุม Rio+20 ที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงจากทุกประเทศรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการและร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการใน 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาความยากจน และกรอบสถาบันระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

the Future We Want

the Future We Want เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 หรือการประชุม Rio+20 ที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงจากทุกประเทศรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการและร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการใน 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาความยากจน และกรอบสถาบันระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปิดทองหลังพระ ณ แก่นมะกรูด

ตําบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี คือตำบลต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายให้ราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมวางแผนและร่วมลงมือทําเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี ส่งเสริมด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ส่งเสริมให้ปลูกป่าตามแนวพระราชดําริ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันปกป้องดูแลรักษาผืนป่าร่วมกันเพราะเป็นแหล่งรายได้ที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว เป็นการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าอย่างแท้จริง

 

แก่งกระจาน ความงามอันบริสุทธิ์ของผืนป่าตะวันตก

ชาวกะหร่างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนับพันคน ดํารงชีพอยู่อย่างยากลําบากเพราะไม่ใช่แค่เพียงสถานะการเป็นผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเท่านั้น ในแต่ละวันพวกเขายังต้องใช้ชีวิตอย่างอดอยากขาดแคลน เพราะหมู่บ้านอยู่สูงเกินกว่าจะนําน้ำจากแม่น้ำเพชรขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึงเป็นคนกลางประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าตะวันตก และจะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหาความมั่นคง และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
 

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" มีทั้งหมด 22

นิทานเรื่อง : “นิทานในสวน”

รวมพลังเปิดตัวองค์กรสมาชิกใหม่

พระปรีชานำสิ่งแวดล้อม สร้างทางสู่ความยั่งยืน

“ทางออก” จากเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” รูปแบบแห่งการบริหารเพื่อความยั่งยืน