หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาคน" มีทั้งหมด 22 เล่ม

ร้อยคน ร้อยเรื่องราว 100 ปี เอสซีจี

หนังสือรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลของเอสซีจีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นประโยชน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของเอสซีจี อาทิ ปรัชญาพื้นฐานในการบริหารคน การคัดเลือกพนักงานการพัฒนาพนักงาน การดูแลรักษาพนักงาน การเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และการหล่อหลอมสู่วัฒนธรรมองค์กรเดียวกันโดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์จริงของผู้บริหารเอสซีจีเกือบร้อยคน ทั้งอดีตและปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่น

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : รากฐานความมั่นคงของมนุษย์

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริและการช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ทุนพระราชทาน และการศึกษานอกระบบ ด้วยทรงเห็นความสำคัญว่าทุกสิ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีพของประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

พระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย

หนังสือรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนที่สำนักงาน กปร. รับผิดชอบการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งแสดงอย่างประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงสนองคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างงดงามไม่มีที่ติ เพราะทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ ทุกพระราชดำริที่พระราชทาน ล้วนมีปลายทางอยู่ที่ความอยู่ดีกินดี ความสุข และความร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์

รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550

นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่เป็นการมองปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากแนวทางอื่นๆ

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลาง ที่สอดคล้องวิถีชีวิตสังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น "การพัฒนาคน" เป็นตัวตั้ง ยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคม การพึ่งตนเอง โดยดำเนินการอย่างบูรณาการ ที่อาศัยความเข้าใจ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ รู้ รัก สามัคคี ของทุกฝ่าย

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาคน" มีทั้งหมด 22

จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ธรรมะของเจ้าพ่อหลวง :อัมพิกา รุจิวรารัตน์

The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality

ไทยพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินหน้าประเทศไทยและโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน