หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาชนบท" มีทั้งหมด 17 เล่ม

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 1

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้า จับมือภาครัฐ-เอกชนขยายผลต่อเนื่อง 10 จังหวัด, ระดมสมองระดับหัวกะทิของชาติพัฒนาท้องถิ่นแบบ “ปิดทองฯ”, ครองธรรม ครองแผ่นดิน ครองใจไทยทั้งชาติ, มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปิดทองหลังพระฯ” สืบสานพระราชดำริพัฒนาชุมชน

Royal Development Projects

กล่าวถึงโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม ซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบทเพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาชนบท" มีทั้งหมด 17

จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ธรรมะของเจ้าพ่อหลวง :อัมพิกา รุจิวรารัตน์

The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality

ไทยพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินหน้าประเทศไทยและโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน