หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาเศรษฐกิจ" มีทั้งหมด 26 เล่ม

กล้าใหม่...ใฝ่รู้

หนังสือ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้ถอดบทเรียน 19 ทีมเยาวชน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 10 ได้รวบรวมโครงการของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน 19 โครงการ ซึ่งผลงานการเรียนรู้เหล่านี้ สมควรที่จะบันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำอันดีแก่ผู้ร่วมโครงการและเป็นประโยชน์ให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้งานสร้างสรรค์ชุมชนของกล้าใหม่ร่วมกัน

The Idealist : Jeffrey Sachs and the Quest to End Poverty

หนังสือ The Idealist นำเสนอเรื่องราวของเจฟฟรีย์ แซคส์ (Jeffrey Sachs) นักเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ ชายผู้ชาญฉลาดและเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นในการใช้ทฤษฎีเพื่อพิชิตความยากจนได้อย่างลึกซึ้งและน่าติดตาม  ความโดดเด่นของเนื้อหาคือชีวิตและความเป็นจริงของผู้คนในซีกโลกที่ต้องต่อสู้กับความยากจนอันโหดร้ายและแสงสว่างแห่งความหวัง

Thailand’s Sustainable Development Sourcebook : คู่มือการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้ได้ฉายภาพของการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในปี 2558 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสรุปเส้นทางการพัฒนาประเทศ พร้อมชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต อีกทั้งยังได้รวบรวมกรณีศึกษาจากโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย อันจะนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่การสร้างโลกแห่งอนาคตที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเกิดเท่าเทียมกันในมวลมนุษยชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนา โดย รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เอกสารวิชาการประกอบการปาฐกถาในงานประชุมวิชาการ เรื่อง ดุลยภาพของสถาบันกับการพัฒนาประชาธิปไตย ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 เนื่องในโอกาสครบ 30 ปี ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หนังสือที่มุ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นภายใต้หลักการพัฒนาที่มองทุกอย่างเป็นพลวัตที่ทุกมิติล้วนเชื่อมต่อกัน เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ได้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ออกมาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอันเอื้อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรชาวไทยและนานาอารยประเทศ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาเศรษฐกิจ" มีทั้งหมด 26

ตามรอยพ่อ ก-ฮ รวม 308 คำที่คนไทยควรรู้ : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ธรรมะของเจ้าพ่อหลวง :อัมพิกา รุจิวรารัตน์