หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาเศรษฐกิจ" มีทั้งหมด 27 เล่ม

ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หนังสือที่มุ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นภายใต้หลักการพัฒนาที่มองทุกอย่างเป็นพลวัตที่ทุกมิติล้วนเชื่อมต่อกัน เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ได้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ออกมาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอันเอื้อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรชาวไทยและนานาอารยประเทศ

๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

หนังสือรวบรวมผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 4,350 โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคมสื่อสาร ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่ได้สร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในภูมิภาคต่างๆ และนำเสนอแนวพระราชดำริ และหลักการทรงงาน ซึ่งสามารถน้อมนำไปปฏิบัติและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หนังสือประมวลและสังเคราะห์หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ย้อนไปเมื่อ 67 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ก่อนที่จะมีผู้ใดคิดถึงและบัญญัติคำว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “Sustainable Development” แต่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยแล้ว โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงร่วมสืบสานพระราชปณิธานอย่างมุ่งมั่น

ประเทศไทย : ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาที่สมดุล

เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการ 100 ปี ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ณ ประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารพัฒนา : เอกสารประกอบการสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2542 ณ หอประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กล่าวถึงโครงการศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนาซึ่งคณะ/สำนักต่างๆ ในสถาบันได้ร่วมกันศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของแต่ละสาขาวิชา มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 โดยเป็นโครงการที่ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาเศรษฐกิจ" มีทั้งหมด 27

ธรรมะของเจ้าพ่อหลวง :อัมพิกา รุจิวรารัตน์

The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality

ไทยพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินหน้าประเทศไทยและโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน :สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกองบัญชาการกองทัพไทย

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ