หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" มีทั้งหมด 22 เล่ม

พระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย

หนังสือรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนที่สำนักงาน กปร. รับผิดชอบการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งแสดงอย่างประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงสนองคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างงดงามไม่มีที่ติ เพราะทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ ทุกพระราชดำริที่พระราชทาน ล้วนมีปลายทางอยู่ที่ความอยู่ดีกินดี ความสุข และความร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์

หนังสือนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" มีทั้งหมด 22

ธรรมะของเจ้าพ่อหลวง :อัมพิกา รุจิวรารัตน์

The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality

ไทยพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินหน้าประเทศไทยและโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน :สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกองบัญชาการกองทัพไทย

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ