หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เศรษฐกิจพอเพียง" มีทั้งหมด 74 เล่ม

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต

กล่าวถึงแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุผล และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์ เนื้อหากล่าวถึงพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ และหลักการพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ คือ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้แนวทางการดำรงชีวิต

กล่าวถึงแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุผล และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งพระราชทานพระราชดำริให้คนไทยไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2517 เนื้อหายังกล่าวถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร และการนำไปยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 : ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และองค์กรที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกรดำเนินชีวิตและการทำงาน ภายใต้โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ของสำนักงาน กปร. และหน่วยงานภาคี ที่แสดงให้เห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกคนทุกบริบท ทุกสาขาอาชีพ และการพัฒนาประเทศในก้าวต่อไปหากนำองค์ความรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตลอดไป

การบริหารธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นำเสนอแนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยหลักของการบริหารต้องยึดหลักทางสายกลางที่มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารแนวพุทธและเป็นการบริหารที่มุ่งให้เกิดธรรมาภิบาล

ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ นายสำรอง แตงพลับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หนังสือรวบรวมผลงานการประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และธุรกิจได้