หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "

การศึกษา" มีทั้งหมด 7 เล่ม

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 20

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 1

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 2

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น มหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมปิดทองฯ ใช้ปัญญาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิปิดทองหลังพระ, สืบสานแนวพระราชดำริ, คลังลงพื้นที่อุดรธานีดูงานพัฒนาเก็บข้อมูลปิดทองฯ วางงบน้ำ 5 ปี

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 1

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้า จับมือภาครัฐ-เอกชนขยายผลต่อเนื่อง 10 จังหวัด, ระดมสมองระดับหัวกะทิของชาติพัฒนาท้องถิ่นแบบ “ปิดทองฯ”, ครองธรรม ครองแผ่นดิน ครองใจไทยทั้งชาติ, มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปิดทองหลังพระฯ” สืบสานพระราชดำริพัฒนาชุมชน

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค "โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง"

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "

การศึกษา" มีทั้งหมด 7

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "

การศึกษา" มีทั้งหมด 7

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 20

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 1