หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "กังหันน้ำชัยพัฒนา" มีทั้งหมด 11 เล่ม

โครงการพระราชดำริกังหันน้ำชัยพัฒนา (The Chaipattana Aerator Project)

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 40

The Developer King

หนังสือรวมพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นทั่วพระราชอาณาจักร ทุกเชื้อชาติศาสนา ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งรัชสมัย กล่าวถึง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่าง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การสื่อสารและคมนาคม สาธารณสุข และอื่นๆ ซึ่งจากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยแท้จริง 

Concepts and theories of His Majesty the King on development

บันทึกหลักฐานและข้อเท็จจริงของงานและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเชิงวิเคราะห์โดยการอธิบาย และชี้ให้เห็นหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : จากน้ำเสียสู่น้ำใส

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งนํ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง เพราะงานพัฒนาที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ งานที่เกี่ยวข้องกับนํ้า โดยหนึ่งในนั้นคือ การทำนํ้าเสียให้เป็นนํ้าดี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นกลวิธีในการแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสีย จนกระทั่งเกิดเป็นทฤษฎีการแก้ไขนํ้าเสียด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย เช่น น้ำดีไล่น้ำเสีย กังหันน้ำชัยพัฒนา การบำบัดน้ำโดยธรรมชาติ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "กังหันน้ำชัยพัฒนา" มีทั้งหมด 11

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "กังหันน้ำชัยพัฒนา" มีทั้งหมด 11

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 40