หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "กังหันน้ำชัยพัฒนา" มีทั้งหมด 2 เล่ม

โครงการพระราชดำริกังหันน้ำชัยพัฒนา (The Chaipattana Aerator Project)

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย = Chaipattana Low Speed Surface Aerator, Model RX-2

นำเสนอที่มาของกังหันน้ำชัยพัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักการทำงาน  สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย และรางวัลเทิดพระเกียรติที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย