หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การคลัง" มีทั้งหมด 4 เล่ม

กลับสู่เส้นทาง

Getting Back on Track : Reviving Growth and Securing Prosperity For All

แนวทางการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพียง

นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องแนวทางการกำหนดนโยบายสาธารณะ เช่น กรณีศึกษา : มาตรการควบคุมราคาน้ำมัน กรณีศึกษา : ความโปร่งใสทางการคลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชน และทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเกิดความสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยอ้างอิงจากพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนิยามหรือความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จากการสังเคราะห์และศึกษาโดยกลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การคลัง" มีทั้งหมด 4

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ