หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การท่องเที่ยว" มีทั้งหมด 15 เล่ม

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

The Report Thailand 2016

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 5

รวมผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 13 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"  ปีที่ 5 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางที่จะดูแล ประคับประคองสังคมและประเทศชาติ

70 เส้นทางตามรอยพระบาท

“ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง” หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คัดเลือกมาทั้งสิ้น 70 โครงการจากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ โดยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยควรไปเห็น ศึกษา และสัมผัสถึงพระอัจฉริยภาพและความทุ่มเททรงงานหนักของพระองค์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยตลอดการครองราช 70 ปี

กล้าใหม่...ใฝ่รู้

หนังสือ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้ถอดบทเรียน 19 ทีมเยาวชน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 10 ได้รวบรวมโครงการของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน 19 โครงการ ซึ่งผลงานการเรียนรู้เหล่านี้ สมควรที่จะบันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำอันดีแก่ผู้ร่วมโครงการและเป็นประโยชน์ให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้งานสร้างสรรค์ชุมชนของกล้าใหม่ร่วมกัน

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การท่องเที่ยว" มีทั้งหมด 15

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การท่องเที่ยว" มีทั้งหมด 15

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 62

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 53

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 33

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 18