คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การบำบัดน้ำเสีย" มีทั้งหมด 6 เล่ม

คู่มือเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริ แนวทางการจำแนกรูปแบบทางสังคมการประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ

นำเสนอองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือและการประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานและประชากรในพื้นที่

คู่มือเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสีย

นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบหญ้าอาหารสัตว์กรองน้ำเสียเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสียชุมชน ซึ่งช่วยประยหัดค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยวสัตว์ได้อีกทอดหนึ่ง

คู่มือเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม

นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดจากปัญหาน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริที่อาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

คู่มือเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำเสีย

นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำเสีย 3 ชนิดคือ ธูปฤาษี กกกลม (จันทบูรณ์) และหญ้าแฝกอินโดนีเซีย ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยทั่วไป

คู่มือเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบแปลงพืชป่าชายเลน

นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบแปลงป่าชายเลนตามหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสียชุมชนและช่วยพื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ป่าชายเลนให้มีสภาพดีขึ้น