หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง" มีทั้งหมด 1 เล่ม

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม