คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การผลิต" มีทั้งหมด 1 เล่ม

คู่มือการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลสำหรับเกษตรกร

หนังสือประมวลความรู้ด้านรูปแบบและวิธีการที่เหมะสมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับเกษตรกรเพื่อใช้ในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรค่าแก่การปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง