หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาคน

"
มีทั้งหมด 5 เล่ม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย

นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย เช่น หลักการทรงงานและหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรอบแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชน และทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเกิดความสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

From Royal Initiatives

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศโดยละเอียดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เรื่อยมาถึงปัจจุบันกว่า 60 ปี เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน ส่งผลให้พระองค์ได้รับการยอมรับในพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งทั้งในหมู่พสกนิกรชาวไทยและในระดับสากล

แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 2

แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 1

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

นำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา รวมทั้งความเป็นมาและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาคน

"
มีทั้งหมด 5

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาคน

"
มีทั้งหมด 5

แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 2

แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 1