คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาชนบท" มีทั้งหมด 0 เล่ม

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 15

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 15 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น  เริ่มแล้วพัฒนาหนองเลิงเปือยสนองพระราชดำริพัฒนาสุขคนกาฬสินธุ์, ต้นแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาชนบท, โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย มหากาพย์แห่งความร่วมมือ, สร้าง “รั้วชายแดน” ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยการพัฒนาทางเลือกฯ ตามแนวทางแม่ฟ้าหลวง

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 14

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 14 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น  โลกชู “เศรษฐกิจพอเพียง” นำสังคมรอด-พ้นวิกฤติสู่ความยั่งยืน, ปิดทองหลังพระฯ ก้าวหน้าทุกพื้นที่, คืนผืนป่า “พุสวรรค์” สานต่อความยั่งยืน, “เรืองรักษ์ป่า” ชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังศรัทธา

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 13

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 13 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น  สันนิบาตเทศบาลประกาศเดินหน้าเต็มตัวดัน 800 เทศบาลปิดทองปีหน้า, ชี้ “พระราชดำริ” คือทางรอดสังคมไทย, “น้ำฝนหยดแรก” หลั่งรินสู่นาแปลงแรกเพื่อชุบชีวิตใหม่ให้ชาวโป่งลึก-บางกลอย, “ปลูกป่า ปลูกคน บนต้นน้ำน่าน” ตามรอยพระบาท อนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 12

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น  ปิดทองหลังพระฯ ก้าวสู่ปีที่ 4 จาก 2 จังหวัดต้นแบบสู่ 189 พื้นที่ 50 จังหวัด, “นาขั้นแรก” ที่แก่งกระจาน, ปิดทองน้อง-พี่จากป่าเมืองเพชรไปเรียนรู้ถึงอุดรฯ, เล่าเรื่องกะเหรี่ยงโปว์ คนชายขอบห้วยขาแข้ง

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 8

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 8 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น ห้วยสัก วิถีแห่งพุทธปัญญา, พื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ แนวใหม่, พชร. หลักสูตรการพัฒนาชนบทวิถีใหม่, บ้านผาหลักชุมชนเข้มแข็งด้วยการพึ่งพาตนเอง