หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาอาชีพ" มีทั้งหมด 12 เล่ม

กล้าใหม่...ใฝ่รู้

หนังสือ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้ถอดบทเรียน 19 ทีมเยาวชน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 10 ได้รวบรวมโครงการของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน 19 โครงการ ซึ่งผลงานการเรียนรู้เหล่านี้ สมควรที่จะบันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำอันดีแก่ผู้ร่วมโครงการและเป็นประโยชน์ให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้งานสร้างสรรค์ชุมชนของกล้าใหม่ร่วมกัน

สงขลาส่องแสง The young active citizen พลังการเปลี่ยนแปลงเมืองสงขลาของเยาวชน

บทเรียนความสำเร็จในการทำงานพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ของจังหวัดสงขลาผ่านโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปีที่ 1 ซึ่งเป็นตัวอย่างรูปธรรมของการพัฒนาเยาวชนที่ทำให้เกิดทักษะและสำนึกความเป็นพลเมืองได้จริง โดยการเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ สื่อสาธารณะ และมี “พี่เลี้ยง” คอยส่งเสริมให้มีการสรุปบทเรียนการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมในโครงการ เพื่อให้เยาวชนได้ตกผลึกทางความคิดจากสิ่งที่ได้ลงมือทำ

สงขลาส่องแสง 2 The young active citizen รวมพลังพลเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองสงขลา

บทเรียนความสำเร็จในการทำงานพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ของจังหวัดสงขลาผ่านโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปีที่ 2 ซึ่งเป็นตัวอย่างรูปธรรมของการพัฒนาเยาวชนที่ทำให้เกิดทักษะและสำนึกความเป็นพลเมืองได้จริง โดยการเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ สื่อสาธารณะ และมี “พี่เลี้ยง” คอยส่งเสริมให้มีการสรุปบทเรียนการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมในโครงการ เพื่อให้เยาวชนได้ตกผลึกทางความคิดจากสิ่งที่ได้ลงมือทำ

ที่นี่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม

วันนี้ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มีน้ำใช้อย่างเพียงพอจากท่อน้ำที่ต่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรใหม่ๆ และมีกิจกรรมทางการเกษตรที่ชาวบ้านร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อโครงการปิดทองหลังพระฯ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านร่วมกันคิดหาทางออกจากปัญหาที่ประสบด้วยการมอบองค์ความรู้ เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาและด้วยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 

ชีวิตใหม่ใจกลางแก่งกระจาน

 
ก่อนหน้าปี 2555 ชาวปะกากะญอนับพันชีวิตในหมู่บ้านโป่งลึกและบางกลอย ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ขาดแคลนปัจจัย 4 ทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยมีสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นผู้ประสานความร่วมมือ จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริโดยอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ ได้ช่วยพลิกฟื้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวปะกากะญอให้กลับดีขึ้นได้ในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาอาชีพ" มีทั้งหมด 12

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาอาชีพ" มีทั้งหมด 12

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 52

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 8

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 15