คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพึ่งตนเอง" มีทั้งหมด 1 เล่ม

ทฤษฎีใหม่หลักการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน

บันทึกพระราชจริยวัตรและการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" ให้เป็นตัวอย่างของการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเน้นถึง พระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ หลักการและแนวทางในการดำเนินงาน ข้อสำคัญที่ควรพิจารณา ตลอดจนเงื่อนไขของทฤษีใหม่ และบทบทของฤทษฎีใหม่ต่อการพัฒนา และตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ