หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การมีส่วนร่วม" มีทั้งหมด 8 เล่ม

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

The Philosophy of The Sufficiency Economy : A Contribution to The Theory of Development

เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2.ระเบิดจากข้างใน 3.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก...คือตัวอย่างใน 23 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงยึดปฏิบัติ โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไว้เพื่อให้ประชาชนศึกษาและน้อมนำแนวทางของพระองค์ไปปฏิบัติเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท อันเป็นแนวทางสายกลาง สอดคล้องกับสังคมไทย และปรับใช้ได้ทุกโอกาส

มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงประชาราษฎรมาเนิ่นนาน โดยทรงถือว่าความสําเร็จในการทําหน้าที่เป็นบําเหน็จรางวัลอันสมบูรณ์แล้ว ไม่จําเป็นต้องประกาศการกระทํานั้นให้เป็นที่เปิดเผย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึงได้ดำเนินรอยตามพระราชปณิธานของพระองค์และได้นำหลักการทรงงานทั้ง 23 ข้อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งสู่ 1 เป้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นหลักปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย
 

The Royal Initiative Discovery Foundation

Majesty treated differently by his royal duties to relieving the suffering of the people for a long time. By despising success to act as a bonus reward completed. There is no need to declare the action that is to be revealed. The Royal Initiative Discovery Foundation has followed his vision, and brings the entire 23 verses of the King toward one goal is the benefit of the public.  Primarily the work of the Foundation to create a sustainable development of Thailand.

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การมีส่วนร่วม" มีทั้งหมด 8

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ