หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การศึกษา

"
มีทั้งหมด 11 เล่ม

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 7

Thailand Human Development Report 2007

นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่เป็นการมองปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากแนวทางอื่นๆ

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ ได้เรียบเรียงเกี่ยวกับ

1. ขบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรอบ 12 ปี

2. การประยุกต์ใช้ของแต่ละภาคส่วน

3. การสร้างบรรทัดฐานการประยุกต์ใช้

4. บริบทต่างประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ก้าวต่อไปของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1

รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550

นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่เป็นการมองปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากแนวทางอื่นๆ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การศึกษา

"
มีทั้งหมด 11

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การศึกษา

"
มีทั้งหมด 11

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 7

เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1