หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การศึกษา

"
มีทั้งหมด 11 เล่ม

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 7

Thailand Human Development Report 2007

นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่เป็นการมองปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากแนวทางอื่นๆ

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ ได้เรียบเรียงเกี่ยวกับ

1. ขบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรอบ 12 ปี

2. การประยุกต์ใช้ของแต่ละภาคส่วน

3. การสร้างบรรทัดฐานการประยุกต์ใช้

4. บริบทต่างประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ก้าวต่อไปของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1

รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550

นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่เป็นการมองปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากแนวทางอื่นๆ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การศึกษา

"
มีทั้งหมด 11

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ