หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การศึกษา" มีทั้งหมด 3 เล่ม

การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่าน

นำเสนอบทบาทของกระบวนการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนของโครงการวิจัยโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่าน จังหวัดต้นแบบของการพัฒนา ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในแฟ้มประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาของประเทศไทยที่ต้องการโน้มนำการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เน้นการให้อำนาจอย่างแท้จริงกับชุมชนตามแนวทางบูรณาการว่าด้วยการพัฒนาโดยมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทดลองใช้สำหรับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับระดับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้สามารถเข้าใจระบบและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

นำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา รวมทั้งความเป็นมาและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การศึกษา" มีทั้งหมด 3

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการศึกษา

21st Century Skills: Rethinking How Students Learn ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

โครงการศึกษาวิจัยเรื่องน้ำ โดย ดร.รอยล จิตรดอน