คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การสื่อสาร" มีทั้งหมด 2 เล่ม

การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่าน

นำเสนอบทบาทของกระบวนการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนของโครงการวิจัยโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่าน จังหวัดต้นแบบของการพัฒนา ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในแฟ้มประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาของประเทศไทยที่ต้องการโน้มนำการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เน้นการให้อำนาจอย่างแท้จริงกับชุมชนตามแนวทางบูรณาการว่าด้วยการพัฒนาโดยมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกความทรงจำเรื่อง การสื่อสารของในหลวง

ประมวลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2511