หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การเงิน" มีทั้งหมด 1 เล่ม

การบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง

นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการบริหารการเงินบุคคล เช่น การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือครัวเรือน การจัดสรรเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เทคนิคเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชน และทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเกิดความสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้