คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ความพอเพียง" มีทั้งหมด 0 เล่ม

ความพอเพียงคือทางรอดของมนุษย์และสังคม

การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาขยายความเพื่อปฏิบัติในหลายมิติของชีวิตและสังคม เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ การบริหารและพัฒนากาย การบริหารและพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและสร้างประโยชน์สูงสุดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แนวทางการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพียง

นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องแนวทางการกำหนดนโยบายสาธารณะ เช่น กรณีศึกษา : มาตรการควบคุมราคาน้ำมัน กรณีศึกษา : ความโปร่งใสทางการคลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชน และทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเกิดความสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเพื่อความพอเพียง

นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการทางเศรษฐศาสตร์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชน และทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเกิดความสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อความพอเพียง

นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ประกอบด้วย การสร้างระบบ เสาะหาคนที่ “ใช่” การบำรุงระบบ รักษาคน การพัฒนาระบบ รักษาคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชน และทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเกิดความสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

การบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง

นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการบริหารการเงินบุคคล เช่น การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือครัวเรือน การจัดสรรเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เทคนิคเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชน และทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเกิดความสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้