หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ความสมดุล" มีทั้งหมด 1 เล่ม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนา โดย รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เอกสารวิชาการประกอบการปาฐกถาในงานประชุมวิชาการ เรื่อง ดุลยภาพของสถาบันกับการพัฒนาประชาธิปไตย ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 เนื่องในโอกาสครบ 30 ปี ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ความสมดุล" มีทั้งหมด 1

“มั่นพัฒนา” สู่ความสมดุลที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย