หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "คอมเพล็กซ์" มีทั้งหมด 3 เล่ม

รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยั่งยืนด้วยความพอเพียง

นำเสนอบทบาท ภารกิจ และเจตนารมณ์ในการดำเนินงานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ยึดมั่นตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างมั่นคงและแน่วแน่เสมอมา ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมไทย

มั่นพัฒนา...บนเส้นทางแห่งความยั่งยืน

บันทึกการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้งการพัฒนา สร้างคุณค่า และการอนุรักษ์ ที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม เพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และนำประโยชน์สุขมาสู่ส่วนรวมอย่างยั่งยืน

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "คอมเพล็กซ์" มีทั้งหมด 3

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย