คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "คุณธรรม" มีทั้งหมด 1 เล่ม

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ "กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม"

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้เกษตรกร รวมทั้งผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จและความสามัคคี และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป