คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ชุมชน" มีทั้งหมด 0 เล่ม

การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่าน

นำเสนอบทบาทของกระบวนการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนของโครงการวิจัยโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่าน จังหวัดต้นแบบของการพัฒนา ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในแฟ้มประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาของประเทศไทยที่ต้องการโน้มนำการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เน้นการให้อำนาจอย่างแท้จริงกับชุมชนตามแนวทางบูรณาการว่าด้วยการพัฒนาโดยมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ก้าวสู่ปีที่ 4 “ปิดทองหลังพระฯ” ชุมชนพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

หนังสือสรุปผลการทำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริหรือศาสตร์พระราชา แปรสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลา 3 ปีเต็มนับแต่ก่อตั้ง โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ คือการขยายพื้นที่ดำเนินการปิดทองหลังพระฯ จากพื้นที่ต้นแบบ 2 จังหวัด สู่พื้นที่ขยายผล 10 จังหวัด และพื้นที่ขยายผลร่วมกับภาคีปิดทองฯ ทั้งกองทัพบกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 7 จังหวัด

ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดนครพนม

หนังสือรวบรวมผลงานการประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และธุรกิจได้

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง "ชุมชนบ้านบางโรง"

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาชุมชน จนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จร่วมกัน

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ชุมชน" มีทั้งหมด 2

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ถอดบทเรียนพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชน

เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ